Resistenstolkning

. Postad i Medicinsk information

Tolkning av resistensbestämningsbesked

Kod 1)

Antibiotikum

Resultat 2) Kommentar

AMP

Ampicillin

Resultatet giltigt även för amoxicillin och amoxillin klavulansyra.

E.coli utan resistensmekanismer betraktas som behandlingsbar med ampicillin och amoxicillin endast vid nedre okomplicerad UVI.

CIP

Ciprofloxacin

Resultatet giltigt för alla kinoloner (und. P.aeruginosa där ciprofloxacin har högre effekt än övriga). Kinoloner bör ej användas vid nedre okomplicerad UVI.

CDR

Cefadroxil

Cefadroxil innebär S för cefotaxim, ceftriaxon och för Gramnegativa stavbakterier också för ceftazidim och ceftibuten.
I är normal SIR-klassifikation för E.coli utan resistensmekanismer och kan betraktas som behandlingsbar endast vid okomplicerad UVI.

R skall anses gälla även för övriga cefalosporiner om annat ej anges.

CFZ

Ceftazidim

Ceftazidim är särskilt aktivt mot Pseudomonas och andra Gramnegativa stavbakterier. Resultat lämnas inte för Grampositiva bakterier.

CTB

Ceftibuten

Resultatet giltigt endast för ceftibuten.

CTX

Cefotaxim

Om ej annat anges är resultatet giltigt för cefotaxim och ceftriaxon.

DAP

Daptomycin

Resultatet giltigt endast för daptomycin.

DOX

Doxycyklin

Resultatet giltigt för alla tetracykliner (doxy-, tetracyklin)

ERY

Erytromycin

Resultatet gäller erytro-, roxitro-, klaritro- och azitromycin och om ej annat anges telitromycin.

FUS

Fusidinsyra

Resultat lämnas enbart för stafylokocker.

GEN

Gentamicin

Partiell korsresistens med övriga aminoglykosider - separat resistensbestämning för övriga medel om aktuellt.

IMI

Imipenem

Resultatet är endast giltigt för imipenem.

ISO

Kloxa-, dikloxa- & flukloxacillin

Om S = Stafylokocker: resistent mot kloxacillin, dikloxacillin, flukloxacillin, cefadroxil, cefuroxim, cefotaxim, imipenem och meropenem.

Om R = Stafylokocker: resistens mot betalaktamantibiotika: penicillin G & V, ampicillin, piperacillin, kloxa-, dikloxa-, flukloxacillin, cefadroxil, cefuroxim, cefotaxim, imipenem, meropenem m fl. (s k MRSA).

KLA

Klaritromycin

Normalt lämnas resultat endast för H.pylori. För övriga bakterier - se resultatet för ERY ovan.

KLI

Klindamycin

Resultat lämnas endast för grampositiva bakterier och anaerober.

LIN

Linezolid

Resultatet giltigt endast för linezolid. Används endast efter samråd med infektionsläkare.

LOR

Lorakarbef

Endast vid övre luftvägsinfektioner.

MEC

Mecillinam

Endast för urinvägsinfektioner. Resultatet giltigt för pivmecillinam.

MER

Meropenem

Resultatet är endast giltigt för meropenem.

MOX

Moxifloxacin

Moxifloxacin har högst aktivitet mot grampositiva bakterier.

MZL

Metronidazole

Resultatet gäller både metronidazol och tinidazol.

NIT

Nitrofurantoin

Endast för nedre okomplicerad urinvägsinfektion.

PCG

Penicillin G

Resultatet gäller endast PCG.

PCV

Penicillin V

Resultatet gäller både PCV och PCG.

PTZ

Pip/tazobactam

Piperacillin med belaktamashämmare.

RIF

Rifampicin

Används endast efter samråd med infektionsläkare.

TEI

Teikoplanin

Används endast efter samråd med infektionsläkare.

TOB

Tobramycin

Partiell korsresistens med övriga aminoglykosider - separat resistensbestämning för övriga medel om aktuellt.

TRI

Trimetoprim

Resultatet gäller trimetoprim och trimsulfa.

TSU

TrimSulfa

Resultatet gäller endast trimetoprimsulfa.

VAN

Vankomycin

Används endast efter samråd med infektionsläkare.

1)Förkortningar (för generiska antibiotikanamn) som förekommer i rutinmässig resistensbestämning.
2)SIR-resultat i resistensbestämningsbesked:
S = Känslig: Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid dosering rekommenderad för denna typ av infektion.
I = Indeterminant: Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien har förvärvat låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet för medlet.
R = Resistent: Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet.

Andra antibiotikaförkortningar: AMF (amfotericin B), AMI (amikacin), AZI (azitromycin), AZT (aztreonam), CEX (cefalexin), CFM (cefepim), CFP (cefpirom), CFR (ceftriaxon), CIX (cefixim), CPO (cefpodoxim), DOR (doripenem), ERT (ertapenem), FLC (flucytosin), FLZ (fluconazol), ITR (itraconazol), KLO (kloramfenikol), LEV (levofloxacin), MOX (moxifloxacin), NOR (norfloxacin), OFL (ofloxacin), ROX (roxitromycin), SPE (spektinomycin), TEL (telitromycin), TIG (tigecyklin).

Resistens med särskild vårdhygienisk betydelse

MRSA , MRSE

Meticillin- (och ofta multi-) resistenta S.aureus respektive S.epidermidis. Stafylokocker med denna resistensmekanism (mecA-gen) är automatiskt resistenta mot samtliga betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer).

VRE

Vankomycinresistenta Enterokocker (E.faecalis / E.faecium).

ESBL

Resistensmekanism hos grannegativa tarmbakterier som oftast innebär resistens mot många antibiotika. 

Semikvantitativ urinodling (varje art kvantiteras för sig).

Sparsam växt <107 bakterier/L (<104 bakterier/mL) Primärpatogena bakterier i urinvägsinfektioner (E.coli och S.saprophyticus)

Måttlig växt 107 - 108 bakterier/L (104 - 105 bakterier/mL) anses signifikanta redan vid sparsam växt.

Riklig växt >108 bakterier/L (>105 bakterier/mL)

Ytterligare information

Provtagningsanvisningar med kompletterande upplysningar om tolkning av analyssvar, antibiotikaresistens i Kronobergs län, normalmaterial för antikropps- nivåer, sammanställningar av fynd samt ackrediteringens omfattning finns publicerade på internetadress: www.ltkronoberg.se/mikrobiologen 

Källa: Tolkningshjälp av resistensbestämningsbesked